נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק

(בהתאם להוראות תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס”א 2000)

בקשה לרישיון עסק יש להגיש במשרדי המחלקה לרישוי עסקים
קבלת קהל בימים: ב.ד.ה, בין השעות:30:12-00:08. ב- 00:16- 00:18

מסמים נדרשים

על מבקש הרישיון להמציא:

 1. פרטי המבקש ופרטי מנהל העסק,)לתאגידים יש להמציא אישור רשם חברות).
 2. חוזה שכירות,קניה, או כל מסמך המהווה אישור חוקי לשימוש בנכס.
 3. סט תוכניות ב- 5 עותקים חתומים ע”י “בעל מקצוע מוסמך” הכוללים את הפרטים הבאים:
  1. דף ראשון ובו שם,כתובת,גוש,חלקה,סוג המבנה וסוג העסק המבוקש.
  2. תרשים סביבה בקנ”מ 5000:1.
  3. תרשים מגרש בקנ”מ 250:1( מפה מצבית(.
  4. תרשים הקומה בה מצוי העסק בקנ”מ 100:1
  5. תרשים חתך העסק בקנ”מ 100:1.
  6. בעסק שיש בו גלריה יש להמציא תרשים הגלריה בקנ”מ 100:1.
  7. בעסקים לייצור מזון, אריזת מזון, מכירת מזון מהחי, בתי אוכל )מסעדות בתי קפה מזנונים וכדומה( יש להמציא תרשים הסידור והחלוקה הפנימית בקנ”מ 50:1 עם סימון כל האגפים וכל הציוד המשמש את בית העסק.
   יש לסמן בעפרון אדום את גבולות העסק בכל אחד מהתרשימים הנ”ל.
   התרשימים יסומנו ויצוינו כנדרש בסעיפים 15,14,13,12 שבפרק ה’ לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס”א – 2000.
 4. בהתאם לתקנות רישוי עסקים סעיף 4.
  1. ניתן להגיש תכניות לרישיון עסק ע”י המתכנן בציון ייפוי כח של מגיש הבקשה על התכנית “בעל מקצוע מוסמך”.
  2. בקשה לרשיון עסק תוגש על ידי בעל העסק בלבד.
 5. אגרת רישוי בסך: 323 ₪ לפריט.
 6. לא תתקבל בקשה ללא המסמכים הנ”ל.
 7. “בעל מקצוע מוסמך”- מי ששר הפנים הסמיכו לעניין 6ב לחוק.