כפתור הפרפר

מבקר העירייה

פרטי התקשרות

מבקר העירייה וממונה על הפניות הציבור

מבקר העירייה פועל מכח פקודת העיריות המגדירה את תפקידיו ואת דרכי עבודתו: לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

הביקורת יכול שתעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני, ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים שתדרוש הוועדה לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

דוח המבקר מוגש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת אחת לשנה, לא יאוחר מ- 1 באפריל שלאחר השנה שלגביה נעשתה הביקורת. תוך שלושה חודשים מיום קבלת דוח המבקר, מגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדוח. הוועדה לענייני ביקורת דנה בדוח ובהערות ראש העירייה עליו, ומגישה לאישור מועצת העירייה את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה.

תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה, מקיימת מועצת העירייה ישיבה שלא מן המניין לדיון בהצעות ובסיכומי הוועדה ומחליטה בדבר אישור הסיכומים וההצעות.

כל דוחות הביקורת מרוכזים באתר העירייה.

 

ממונה על פניות הציבור

מבקר העירייה ממלא את תפקיד ממונה פניות הציבור, מתוקף הוראת חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס”ח -2008.
הממונה משמש כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על העירייה והגופים הנתונים לביקורתו של מבקר העירייה.
הממונה מברר תלונות פרטניות על מנת לפתור בעיות במסגרת היחסים בין הציבור הרחב לבין העירייה, שמירת זכויותיו וקבלת שירות יעיל ואיכותי.
פניות הציבור משמשות אמצעי חשוב לקבלת משוב על איכות הניהול, הביצוע ורמת השירות לציבור ומהוות כלי בסיסי לבקרה על איכותו. בכך מאפשרות לנו, כעירייה, לשפר את תפקודם של הגורמים בכל תחומי העשייה העירונית.

 

טופס פניה לממונה על פניות הציבור

לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
סוגי הקבצים שניתן לשלוח - tiff, jpg, png, pdf, docx, doc. ומקסימום משקל 5 mb.