הנחות בארנונה

ועדת הנחות

יש למלא את טופס הבקשה להנחה מארנונה במלואו ולצרף אליו את כל המסמכים הדרושים.
בקשה להנחה חייבת להיות חתומה על-ידי המבקש בלבד.

השגה על חיוב בארנונה

ניתן להגיש השגה על ארנונה כללית למנהל הארנונה בכתב בלבד לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל”ו 1976 וזאת תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום ועל יסוד טענה מטענות אלה :
הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום .
נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס , גודלו או השימוש בו .
הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו- 269 לפקודת העיריות .
ניתן להגיש ערר על תשובת מנהל הארנונה בהשגה בפני ועדת ערר אשר ליד עיריית קרית אתא וזאת תוך 30 יום מיום קבלת התשובה.