שינוי בעלות \ מחזיקים בנכס

בהתאם לפקודת העיריות חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק ולכן על בעל הנכס החובה לדווח בכתב על כל חילוף מחזיקים בנכס שבבעלותו.
בעת ההודעה יש לצרף צילום מחוזה השכירות או המכר , את פרטי המחזיק החדש (ת.ז./מס’ חברה/עמותה וכו.)

העברת נכס בעת מכירה – יש להגיע למחלקת הגביה בנוכחות הקונה והמוכר יחדיו בצירוף צילום חוזה ונסח טאבו עדכני.

העברת נכס בשכירות – על השוכר להגיע למחלקת הגביה בצירוף צילום חוזה השכירות.