בקשה להקצאת מקום חנייה בלעדי לנכה

1פרטי המבקש/ת
2צירוף מסמכים
3הצהרה וחתימה
נדרש להזין רחוב, מספר רחוב ומיקוד