הלשכה המשפטית

פרטי התקשרות

המחלקה המשפטית מנחה ומלווה את פעולות העירייה ומוודאת כי פעולותיה תואמות את הוראות הדין וכי העירייה ממלאת את חובותיה בהתאם לחוקים ולתקנות החלים עליה ובהתאם לכללי המנהל התקין.


בראש המחלקה המשפטית, עומדת היועצת המשפטית, שסמכויותיה מעוגנות בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל”ו –1976.
המחלקה המשפטית עוסקת במתן ייעוץ משפטי לראש העירייה, לסגניו ולעובדי העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה, לפי כל דין.
בנוסף לייעוץ משפטי שוטף, עוסקת המחלקה בניסוח ועריכת חוזים, בהכנה ובבדיקה של מכרזים, בחינת התחייבויות העירייה ומסמכים משפטיים שונים, טיפול בפניות הציבור בנושאים שיש להם היבט משפטי כמו גם בבקשות לביטול ברירות משפט ובפניות נזיקין.
היועץ המשפטי ועורכי הדין במחלקה מייצגים את העירייה בהליכים האזרחיים והמנהליים בבתי המשפט השונים ומשמשים גם כתובעי העירייה וכתובעי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מכוח הסמכה שקיבלו מהיועץ המשפטי לממשלה ובכפוף להנחיותיו. בתפקידם כתובעים, מגישים עורכי הדין כתבי אישום כנגד אלו המבצעים עבירות לפי חוק התכנון והבניה ותקנותיו, עבירות לפי חוקי העזר של קרית אתא וכן עבירות לפי חוק רישוי עסקים.

גורם מנהל/ת דוא"ל
מנהלת מזכירות הלשכה
איריס בן עזרא
חוזים מכרזים וחופש המידע
הלית סנדלר, עו''ד
תביעות נזיקין וביטוחים
קלי קובי- אזולאי, עו"ד
אכיפת חוקי עזר ותכנון ובניה
ירדן פרח-אדירי, עו"ד
ארנונה, ועדות ערר ואישורי טאבו
תהל ענף, עו"ד