הגשת בקשות מכוח חוק חופש המידע

הממונה על חופש המידע: עו”ד קרן רוזליס, היועצת המשפטית
כתובת: ככר העירייה 7 קרית אתא
טל’: 04-8478469; פקס: 04-8478952
דוא”ל: [email protected]

נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן:

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה.

מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טיפול ואגרת הפקה.

הממונה תודיע למבקש לא יאוחר מ – 30 ימים מקבלת הבקשה על החלטתה בבקשתו. במקרה הצורך, ניתן להאריך את  התקופה  האמורה ב-30 ימים נוספים, תוך הודעה ונימוק בכתב. ראש הרשות המקומית רשאי להאריך הארכה נוספת את תקופת הטיפול בבקשת המידע, אם בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש, ההארכה הנוספת לא תעלה על 60 ימים.

במידה והחליטה הממונה להעמיד את המידע לרשות המבקש אין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכי המבקש. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות.

במידה והממונה החליטה לדחות את בקשת המבקש, תשלח למבקש הודעה בכתב שתפרט את נימוקי החלטתה.

המבקש זכאי לעתור כנגד ההחלטה של הממונה לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט לעניינים מינהליים.

תשלום אגרה:

מכח חוק חופש המידע הותקנו תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתור המידע המבוקש ומסירתו. 

גובה האגרה עפ”י עדכון מחודש 10/2022

•  אגרת בקשה  –  21 ₪

•  אגרת טיפול –  32 ₪  לכל שעת עבודה בטיפול בבקשה, החל מהשעה הרביעית.

•  אגרת הפקה – לכל עמוד צילום או פלט מחשב – 0.21 ₪

   לתקליטור מחשב שנמסר  – 2.67 ₪ לתקליטור.

  • סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה – 160 ₪

  • הסכומים הנ”ל מתעדכנים מעת לעת

 

 דרכי תשלום האגרה:

• המחאה לפקודת עיריית קריית אתא, שתועבר לממונה על העמדת מידע לציבור.

• תשלום במזומן או בכרטיס אשראי או בהמחאה – בקופות העירייה: מחלקת הגבייה, קומה 2, כיכר העירייה 7 קרית אתא. יש לצרף את הקבלה בגין התשלום לבקשה.

• תשלום בהעברה בנקאית לחשבון עיריית קרית אתא בבנק לאומי בע”מ (10) סניף קרית אתא (897) חשבון מס’ 6100032.  יש לצרף את אישור ההעברה לבקשה.

פטור מאגרת בקשה 

•בקשה למידע שאדם מבקש על אודות עצמו.

•בקשה למידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור לפי סעיף 6 לחוק.

•בקשה למידע ע”י עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות.

•בקשה למידע לצורך מחקר אקדמי. 

•מקבלי גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה/חוק מזונות/חוק נכי רדיפות הנאצים / אסירי ציון/ נכה / אי כושר השתכרות 75% ומעלה.

הבהרה : המידע המובא לעיל הינו תמצית בלבד מהוראות חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998.