עיריית קרית אתא – תמיכות לשנת 2023 לעמותות ולגופים נתמכים

נובמבר 15, 2022

עיריית קרית אתא מזמינה בזאת מלכ”רים, להגיש בקשות לתמיכה לשנת הכספים 2023. יש להגיש את הבקשה בהתאם לטופס ולקריטריונים המופיעים באתר האינטרנט של העירייה: www.kiryat-ata.org.il (חופש המידע>>בקשות לתמיכה>>תבחינים לתמיכה במלכ”רים) וכן בכפוף ובהתאם ל”נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע”י רשויות מקומיות” שהוצא ע”י משרד הפנים.
חשוב להדגיש כי, על העמותות המבקשות, לצרף לבקשת התמיכה את כל המסמכים הנדרשים בנוהל ו/או בחוזר מנכ”ל משרד הפנים מס’ 4/2006 לצורך הוכחת זכותן ולגיבוש הסכומים המגיעים להן לשיטתן. נטל הצירוף והוכחת הזכות מוטלים כל כולם על המבקשות ובהתאם למסמכים שיצרפו, תבחן הבקשה, על מכלול היבטיה.
את הבקשות החדשות יש להגיש במסירה אישית עד ליום 27.12.2022, בשעה 12:00, למזכירות גזבר העירייה, גב’ מימי שטיינברג או למייל: [email protected] בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא ידונו. יודגש כי היקף התמיכה ושיעורה המדויק מותנה באישור מועצת העיר את תקציב העירייה ולאחר מכן באישור שר הפנים.
יובהר כי אין ודאות שיקבע תקציב לנושא התמיכה. בני חזן -המנהל הכללי.

  1. מעבר למסמך
  2. חוזר מנכ”ל