בקשה לביטול הודעת קנס

ידוע לי כי:

אין להגיש בקשה להישפט באמצעות אתר האינטנרט והטופס המקוון.
ללא צירוף העתק סרוק של הדוח או דרישת התשלום, ייתכן שהעירייה לא תוכל לטפל בבקשה.
בבקשה לנוגע לדוח פיקוח המוגשת באיחור יש לפרט את הנימוקים לאיחור ולצרף מסמכים המאמתים אותם.
בקשה המוגדת באיחור אינה מערכת הליכים או צבירת תוספות פיגור.

* שדות חובה





יש למלא תעודת זהות מלאה כולל ספרת ביקורת







​​​​​​​​​​​