נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית שפורסם על ידי משרד הפנים

תאריך עדכון: 08/12/2020
נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית שפורסם על ידי משרד הפנים
נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית שפורסם על ידי משרד הפנים.
פרק 1 - פרטי בקשה להקצאה:
גוף המבקש כי תוקצה לו קרקע יגיש לרשות בקשה בכתב על גבי טופס שיקבע לעניין זה. טופס הבקשה יכלול את הפרטים הבאים:
א. שם הגוף.
ב. צורת ההתאגדות (כגון: עמותה).
ג. כתובת המשרד הראשי של הגוף והמקומות בהם הוא מקיים את פעולותיו בתחום הרשות.
ד. שמות וכתובות חברי ההנהלה של הגוף, של הגזבר, של רו"ח (אם לגוף רו"ח המועסק על-ידו ובכלל זה על-פי סעיף 19 (ג) לחוק העמותות, התש"ם-1980 ושל מורשי
החתימה של הגוף.
ה. פירוט פעילות הגוף ככלל, ופירוט הפעילות והשימוש המתוכננים במבנה או בקרקע נשוא הבקשה להקצאה.
ו. תכניות לפיתוח המבנה או הקרקע נשוא הבקשה להקצאה.
ז. פירוט מקורות כספיים מוכחים (להנחת דעת הרשות) לפיתוח המבנה/ הקרקע.
ח. פירוט הסיוע הציבורי (למשל: ממשלה, רשויות מקומיות, מפעל הפיס, קרן העזבונות, הסוכנות היהודית) שהוענק לגוף בשנה הקודמת (תמיכה כספית, כוח אדם, הנחות
ממסים, סיוע שווה-כסף וכיוצ"ב). בכל מקרה, יש לפרט (מיקום, שטח, ייעוד, שימוש נוכחי) האם בעבר הוקצתה קרקע לגוף על-ידי גורם ציבורי.
פרק 2 - לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
א. תעודה על רישום הגוף או אישור מאת עורך הדין של הגוף על המעמד המשפטי של הגוף (אם אין תעודה רשמית).
ב. מסמכי היסוד המעודכנים של הגוף.
ג. אישור על ניהול תקין שיומצא ע"י הרשם המתאים הצריך לעניין.
ד. אם הבקשה מוגשת מ- 1.1 עד 30.6 הדו"ח הכספי המבוקר של הגוף לשנה שקדמה לשנה הקודמת, ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו"ח
הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד 60 יום לפני הגשת הבקשה.
אם הבקשה מוגשת בין 1.7 ל-30.9 – דו"ח כספי מבוקר לשנה שקדמה לשנה הקודמת, דו"ח כספי מסוקר לשנה הקודמת ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת
הדו"ח הכספי המסוקר ומסתיימת במועד של עד 60 יום לפני הגשת הבקשה.
אם הבקשה מוגשת ב- 1.10 או לאחר מכן- דו"ח כספי מבוקר של הגוף לשנה הקודמת, ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תום תקופת הדו"ח הכספי המבוקר הנזכר
ומסתיימת במועד של עד 60 יום לפני הגשת הבקשה.
בכל מקרה, יכלול הדו"ח הכספי פרטים על נכסי הגוף כולל השקעות, פקדונות, חשבונות בבנקים ויתרותיהם.
במקרה בו מדובר בגוף אשר טרם החל בפעילות (ועקב כך אין לגוף דו"ח כספי מתקופה שקדמה לבקשה) רשאית הרשות לפוטרו מהגשת דו"ח כספי כאמור.
ה. תקציב מאושר או הצעת תקציב של הגוף לשנת הכספים בה מוגשת הבקשה (כולל פירוט מלא של ההכנסות, השתתפות משרדי הממשלה או גופים ציבוריים אחרים,
מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה).
ו. אישור מעמד הגוף במשרדי מס ערך מוסף.
ז. אישור שנתי מרשויות מס הכנסה.
ח. הוכחת הצורך בהקצאת הקרקע- במקרים הרלבנטיים (בין השאר, על ידי חוות דעת הגוף הממשלתי המוסמך במקרים שפעילות מוסד הציבור בקרקע טעונה רישיון או
שהיא עשויה להיות ממומנת או נתמכת, במישרין או בעקיפין, על ידי הממשלה. למשל:  חוות דעת והמלצת היחידה המתאימה במשרד החינוך בדבר הצורך בהקמת בית-ספר באזור,
אישור היחידה המתאימה במשרד לענייני דתות בדבר הצורך בהקמת מקווה באזור, אישור היחידה התאימה במשרד הבריאות בדבר הצורך בהקמת טיפת חלב באזור).​