הודעה חשובה בנושא נגיף הקורונה לעסקים ולחנויות

תאריך עדכון: 19/04/2020
הצהרת חנות או עסק בהתאם לתקנה 5 (ב) (2א) (א) לתקנות שעת חירום (לאחר תיקון מס' 5 מיום 19.4.20)
הצהרת חנות או עסק בהתאם לתקנות 5(ב)(2א)(א)(1א) ו-(א1)  לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף – 2020 (לאחר תיקון מס' 7 מיום 25.4.20)
ביום 25.4.2020 נכנס לתוקף תיקון מס' 7  לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)(תיקון מס' 5), התש"פ – 2020 (להלן: "התקנות").
בהתאם לתיקון חלה על חנויות ועסקים חובת הגשת הצהרה חתומה ( בנוסח המצ"ב ), לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות או העסק.
יש למלא את ההצרה המצ"ב שבקישור ולשמור את העתק המשלוח מודפס להצגה.
לידיעתכם בתוך שבועיים ימים ממועד קבלת ההצהרה יקויים פיקוח  על עמידת החנות או העסק בתנאי ההצהרה.
הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי
5 (ב)  (2א) (א)   חנות שאינה כאמור בתקנת משנה (ב)(2), למעט חנות או עסק בקניון – בכפוף לתנאים כמפורט להלן:
(1)   המחזיק או המפעיל של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) ו-6, בשינויים המחויבים;
(1א) בעל העסק או החנות כאמור יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (1) ו-(2) עד (6);
(2)   המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקת משנה זו (בפסקת משנה זו – ממונה על ענייני קורונה);
(3)   המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בחנות, ובכלל זה המחיצה כאמור בפסקת משנה (4), באופן תדיר;
(4)   בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
(5)   המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, ציפויות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום;
(5א) המחזיק או המפעיל של החנות יסמן במקום המיועד לתור לקופות הרושמות, סימון מקומות לעמידת הלקוחות במרחק שני מטרים זה מזה; בעל החנות יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
(6)   המחזיק או המפעיל של החנות יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; המחזיק או המפעיל של החנות יציב בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בחנות; המחזיק או המפעיל של החנות יקבע ויישם מנגנון להגבלת נכנסים לחנות בהתאם לאמור בפסקת משנה זו;
(א1)  מספרה או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, ובכלל זה הסרת שיער בלייזר, למעט בקניון – בכפוף לתנאים כמפורט להלן:
(1)   בעל העסק יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת העסק הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (2) עד (6);
(2)   המחזיק או המפעיל של העסק, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) ו-(6), בשינויים המחויבים;
(3)   המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים וציוד בעסק; בלי לגרוע מהאמור, יבצע חיטוי של הכלים, הציוד והכיסא או מיטת הטיפול אשר היו בשימוש וכן כביסה של מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;
(4)   המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה כהגדרתה בצו בריאות העם ומגן פנים, יעטה כפפות ויחליף את הכפפות, בין לקוח ללקוח;
(5)   המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין הלקוחות, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ולרבות באזור ההמתנה; בעל העסק יציב, במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
(6)   המחזיק או המפעיל של העסק יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך העסק לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל ספר או מטפל, לפי העניין; בכל עת לא ישהו בעסק יותר מ-4 לקוחות סך הכול, ובעסק שגודלו מעל 75 מ"ר – לא יותר מ-6 לקוחות, ובעסק שגודלו מעל 100 מ"ר – לא יותר מ-8 לקוחות; המחזיק או המפעיל של העסק יציב בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בעסק; המחזיק או המפעיל של העסק יקבע ויישם מנגנון להגבלת נכנסים לעסק בהתאם לאמור בפסקת משנה זו;
אבי עיני, עו"ד תובע עירוני ממונה תחום ביטוח עיריית קריית אתא טלפון : 04-8478469 | 
פקס: 04-8478952 Email: avie@kiryat-ata.muni.il .