"הודעה לפי סעיף 276(ד) לפקודת העיריות (נוסח חדש)

תאריך עדכון: 12/06/2019
"הודעה לפי סעיף 276(ד) לפקודת העיריות (נוסח חדש)
טיוטת ההצעה עומדת לעיון הציבור במשרדי העירייה".