הודעה בדבר הגשת בקשה להתאמות הנגשה פרטניות

תאריך עדכון: 25/02/2019
הודעה בדבר הגשת בקשה להתאמות הנגשה פרטניות
ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח-2018 . 
האחריות להגשת הבקשה להתאמות הנגשה היא של ההורה על גבי טופס הבקשה המצורף (נספח מס' 1.) ההורה/אפוטרופוס יגיש את הבקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות(נספח מס' 2) ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים לתפקוד הילד/ה במוסד החינוכי, לרשות המקומית/בעלות בה לומד התלמיד.
לפיכך עליכם להגיע עם הנספחים האמורים לגב' רחל פז- מזכירה מנהל מח' חינוך או במייל:ata005@zahav.net.il .מדור גני ילדים: הגב' יפה מוזס או במייל: ata140@012.net.il