חופש המידע

מהו חוק חופש המידע ?

 

ב- 29.05.98 אושר בכנסת חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, המעגן את זכותו של כל אזרח ותושב ישראל לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות בישראל, בכפוף לסייגים המנויים בחוק.

 

מידע

 

כל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

 

רשות מקומית

 

עפ"י סעיף 1 לחוק (סעיף ההגדרות) רשות מקומית הינה בגדר רשות ציבורית לעניין הוראות חוק זה.

 

ממונה

 

חובה על כל ראש ראשות למנות אחד מעובדי הרשות המקומית כממונה על חופש המידע שתפקידו, בין השאר, לטפל בבקשות המידע המופנות לרשות. 

 

בעיריית קריית אתא מונה היועץ המשפטי של העירייה, כממונה על העמדת מידע לרשות הציבור .

איזה מידע לא?

 

מידע שגילויו עלול לפגעו בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית. את יכולתה לפעול ולתכנן , לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים , ומידע מסוגים נוספים כמפורט בחוק.

 

מי רשאי לבקש מידע?

 

כל אזרח ישראלי או תושב ( עפ"י מרשם אוכלוסין ) וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל.

 

העמדת מידע לרשות הציבור

 

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון הציבור את חוקי העזר שלה.

 

נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן:

 

 

 1. ​בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה.
 2. הרשות הציבורית תודיע למבקש לא יאוחר מ- 30 ימים מקבלת הבקשה על החלטתה בבקשתו.
 3. במידה והחליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש אין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכי המבקש. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית.
 4. במידה והרשות הציבורית החליטה לדחות את בקשת המבקש תשלח הרשות הציבורית למבקש הודעה בכתב שתפרט את נימוקי החלטתה.
 5. המבקש זכאי לעתור כנגד ההחלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפי בית המשפט המחוזי.

 

 

תשלום

 

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:

 

 •  אגרת בקשת מידע - 20 ש"ח
 • אגרת טיפול במידע - 30 ש"ח החל מהשעה הרביעית
 • אגרת הפקת מידע - 0.20 ש"ח עבור כל דף צילום
 • הסכומים הנ"ל מתעדכנים מעת לעת.

 

בנסיבות מסויימות יינתן פטור מאגרה (לדוגמא – מידע שאדם מבקש אודות עצמו). לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר הרשות הציבורית חייבת להעמידו לרשות הציבור (הנחיות מנהליות וחוקי עזר) , אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

להלן דרכי התשלום העדכניות הפתוחות בפני מבקשי מידע לתשלום אגרת בקשה:

 

 • ​תשלום במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בקופת העירייה.
 • משלוח המחא�� בדואר.

 

הבהרה : המידע המובא לעיל הינו תמצית בלבד מהוראות חוק חופש המידע , התשנ"ח - 1998 .

 

לבקשות לקבלת מידע ניתן לפנות ל:

עיריית קרית אתא,
כתובת: רח' כיכר העירייה 7, קרית אתא ​2850320
טל:    04-8478469
פקס: 04-8450483
דוא"ל: meida@kiryat-ata.muni.il