תכנון ובנין עיר

אגף תכנון ובניין עיריית קרית-אתא מהווה רשות סטטוטורית עצמאית, המתמנה על-ידי שר הפנים וכפופה לחוק התכנון והבניה ולכן 
היא בעלת ועדה מקומית לתכנון ובנין עיר, שמשרדיה ממוקמים בעירייה ועובדיה הינם עובדי העירייה.

תחומי אחריות ופעילות

לפיכך עיקר עבודתו של האגף לתכנון ובנין עיר מתבטאת בעבודת הועדה המקומית:

 • ​ליווי ובקרת תכנון של בנייה למגורים או מטרות אחרות הנעשות על-ידי קבלנים ויזמים.
 • מתן רשיונות בנייה לכל בנייה חדשה, תוספת בנייה ושינוי מבנה, הכל בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות.
 • פיקוח על הבניה - מניעת עבירות בנייה והטיפול בהן, פיקוח על בנייה חדשה ואישור איכלוס.
 • תכנון העיר לטווח ארוך, ע"י תוכניות אב ותוכנית מתאר,תכנון לטווח בנוני ע"י תוכניות בניין עיר ותכנון 
 • לטווח הקצר ע"י תוכניות בנייה ופיתוח.
 • ניהול המקרקעין העירוניים באמצעות מכרזים, הפקעות, חוזים ושמאות.
 • ניהול שטחי העיר , הגדרה ומעקב אחרי גבולות השיפוט של העיר.
 • מתן מידע תכנוני לציבור ואישורים למוסדות כגון לשכת המקרקעין (טאבו).
 • ייצוג הרשות בתחום התכנון מול הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מינהל מקרקעי ישראל, משרד השיכון,משרד התחבורה, משרד הפנים ועוד.
 
​ימי קבלת קהל
בימים:                                                          ב', ד', ה'
בין השעות:                                                         08:00-12:00           
וביום ב' אחה"צ בין השעות:                                  16:00-18:00
פיקוח על הבניה-ביום ב' אחה"צ בין השעות:          16:00-18:00 - בלבד.
 
פניות מקוונות יש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: mekomit@kiryat-ata.muni.il
ניתן לצפות בפרוטוקולים וסדרי יום של הוועדה המקומית קרית אתא על ידי הקשה על הקישור הבא:  מנהל התכנון - תכנון זמין
 
להלן מחלקות האגף:
 

מחלקת רישוי

 
 • במחלקה זו, ניתן לקבל מידע תכנוני באמצעות דפי מידע על גבי מפת מדידה עדכני��, ניתן לקבל סימוני קווי-בניין והנחיות תכנון נוספות.
 • ​בכל פנייה לקבלת דף מידע תכנוני יש לפנות בכתב לועדה המקומית לתכנון ובניה.
 • במחלקה זו, נבדקות תוכניות בקשה להיתר המוגשות לדיון בועדה המקומית.
               מתבצעת הכנת התיקים לדיון בועדה, ולאחר הדיון מושלם הטיפול עד לקבלת היתר בניה.
            במבנים חדשים:
 • יש צורך באישור חניות, יש לפנות לאגף הנדסה לקבלת אישור סופי לאחר קבלת מפות קווי-בניין מאגף תכנון.
 • יש צורך באישור עמדות אשפה באגף חזות העיר - לאחר אישור המיקום והמבנה באגף תכנון.
שימו לב ! בכל פנייה בכתב או בע"פ, יש להצטייד במספר גוש וחלקה אשר לגביו מעוניינים לקבל מידע.

 מחלקת הפיקוח על הבניה

 • ​מחלקה זו מבצעת את כל הפיקוח על הבניה בהתאם לתוכניות מאושרות בעיר.
 • מתבצע מעקב סדיר של בניה בהתאם להיתרים שאושרו במח' רישוי.
 • נערכות בדיקות התאמה של המבנה הקיים עם התוכניות המאושרות בהיתר לצורך העברה בטאבו ולצורך רישוי עסקים.
 • לצורך קבלת טופס "4" למבנה, יש לפנות למחלקת פיקוח ולהזמין בדיקת מפקח על הבניה.
 • במקרה של חריגות בבניה קיימת, יש לפנות למחלקת פיקוח.

 

מחלקת תב"ע

 • ​מטפלת ויוזמת תוכניות בנין עיר בהנחיית הנהלת העיר
 • מחלקה זו עוסקת בקידום תוכניות בניה עירוניות (תבע"ות) בעיר.
 • ניתן לקבל הנחיות להגשת תוכניות.
 • ניתן לעיין בתב"עות בימי קבלת קהל.​
​​