היטל השבחה

טלפון: 04-8478424
פקס :04-8478944
דואר אלקטרוני: ata035@inter.net.il
 
שעות קבלה
יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00
 
מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג',ד',ה': 08:00-14:00
יום ב': 08:00-12:00

תיאור היטל השבחה - מוטל על בעל נכס או חוכר לדורות בעת עליית שויים של מקרקעין עקב אישור תוכנית , מתן הקלה או התרת שימוש חורג .
מועד התשלום - בעת "מימוש" ההשבחה , דהיינו בעת קבלת היתר בניה או בעת מכירת זכויות במקרקעין .
לא ניתן לקבל אישור של העירייה להעברת נכס בטאבו אלא לאחר תשלום היטל השבחה (במידה וחל היטל השבחה).
גובה ההיטל - הינו מחצית ההשבחה נכון ליום אישור התוכנית , ההקלה או השימוש החורג , כפי שנקבע ע"י שמאי מקרקעין .
ערעור - רשאי החייב בהיטל להגיש שומה אחרת של שמאי מקרקעין מטעמו . את הערעור יש להגיש למשרדי המחלקה עד 30 ימים מיום הודעת החיוב .
היה והצדדים לא הגיעו להסכמה על גובה ההשבחה , ימונה שמאי מכריע , מוסכם על הצדדים .
על החלטת השמאי המכריע רשאים הצדדים לערער לבית משפט השלום בנקודה משפטית בלבד , כמפורט בחוק .
ניתן לערער עד 45 ימים מקבלת החלטת השמאי המכריע .