מחלקת היטלים

טלפון: 04-8478943, 04-8478944
דואר אלקטרוני: ata087@inter.net.il

קבלת קהל:

יום ב': 08:00-12:00 , 16:00-18:00
יום ד': 08:00-13:00
יום ה': 08:00-13:00

מענה טלפוני ינתן במועדים הבאים:
ימים: א',ג',ד',ה': 08:00-14:00
יום ב': 08:00-12:00

מחלקת היטלים עוסקת בחיובים על פי חוק בעקבות עבודות פיתוח המבוצעות על ידי העירייה : סלילת כביש או הרחבתו, סלילת מדרכה או הרחבתה וכן הנחת קווי ביוב או תיעול והיטלי פיתוח מים.
חיוב ההיטלים מוטל על בעלי הנכסים עפ"י המבחנים וההוראות הכלולים בחוק העזר או בחוק הכללי המטיל את החיוב.
מועד החיוב: התחלת ביצוע העבודה, לאחר משלוח הודעת הדרישה או בעת מכירת הזכויות במקרקעין עם הגשת בקשה לתעודה על סילוק חובות - לפי המוקדם בניהם.

 

  • שיעור ההיטל : בהתאם לתעריפים בחוקי עזר.
  • ערעור : בהיטל ביוב בלבד רשאי החייב לערור בפני ועדת הערר לענייני ביוב שליד בית המשפט השלום בחיפה, וזאת תוך 30 יום מקבלת הדרישה.
  • הבסיס החוקי:
    חוק עזר לקרית אתא (סלילת רחובות), התשמ"ז-1987
    חוק עזר לקרית אתא (תיעול), התשמ"א-1981
    חוק עזר לקרית אתא (ביוב), תשל"ה-1975